< návrat zpět

Organizace, dokumenty

Dokumenty

Řád školní družiny a školního klubu

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny 

Odhlášení ze školní družiny

Směrnice - úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Směrnice - úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu

Organizace

Ranní provoz ŠD 6:45 – 7:45

Odpolední provoz ŠD 11:40 – 16:30

Školní klub 12:45 - 15:30 (po ukončení provozu ŠK mohou žáci přejít do ŠD)

Vyzvedávání dětí:

11:40 – 12:00 - v šatně ZŠ

14:15 - děti jsou odváděny do šatny ŠD vychovatelkou

14:30 - děti jsou odváděny do šatny ŠD vychovatelkou

Po této době si vyzvedněte dítě zazvoněním u vchodu do ŠD.

Osoba neuvedená na přihlášce může dítě vyzvednout pouze s písemným svolením zákonného zástupce.

Děti nelze uvolňovat po telefonu.

Přihlášení a uvolňování ve ŠD:

Vyplněním „ Přihlášky do ŠD“, (odchod ze ŠD kdy a s kým) a odevzdáním přihlášky při nástupu do ŠD.

Odhlášení je možné pouze písemně na tiskopise ŠD.

Uvolňování a omlouvání probíhá předem písemně na tiskopise ŠD.

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jindy než v hodinu určenou na přihlášce, musí tuto skutečnost předem písemně oznámit zákonný zástupce (pouze výjimečně).

 

Přihlášení a uvolňování ve ŠK:

Vyplněním „ Přihlášky do ŠK“ a odevzdáním přihlášky při nástupu do ŠK.

Odhlášení je možné pouze písemně na tiskopise ŠK.

V případě, že se žák nedostaví do ŠK po skončení vyučování nebo po obědě, odpovědnost za něj nese zákonný zástupce.

 

Prázdninový provoz:

O prázdninách je provoz zajištěn pokud se k docházce přihlásí nejméně 10% dětí ze všech přihlášených do ŠD.

 

Úplata za ŠD a ŠK:

Úplata činí 100,- Kč za kalendářní měsíc. Hradí se v plné výši, i když dítě nenavštěvuje ŠD (ŠK) denně.

Platba je provedena bezhotovostním převodem na účet u KB Votice č. 115-2655990227/0100 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte bez lomítka. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.

Platba se provádí na období září až prosinec a leden až červen. 

O snížení nebo prominutí úplaty žádá zákonný zástupce ředitele školy písemně předem, postupuje podle směrnice úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD nebo ŠK. 

Nebude-li úplata zaplacena včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 2% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení, maximálně do výše dlužného příspěvku.

Do ŠD(ŠK) děti potřebují:

- obuv na přezutí + sáček + návleky pro přechod školou do ŠD

- převlečení na vycházky (mohou mít uložené v tašce v šatně ŠD)

- veškeré věci zvláště boty, bundy apod. dětem označte

Do ŠD(ŠK) děti nenosí drahé věci a hračky z domova.

Školní družina má pro svoji činnost vymezeny tyto stálé prostory:

 1.oddělení - místnost v přízemí staré budovy – Ratajová Ivana

 2.oddělení - místnost v přízemí staré budovy – Hájková Zdeňka

 3.oddělení - místnost v přízemí staré budovy – Rillová Lucie

 4.oddělení - místnost v přízemí staré budovy - Nováková Michaela

 5.oddělení - místnost v přízemí staré budovy - Kachlíková Martina

 6.oddělení - místnost u gymnastického sálku - Šárová Michaela

Školní klub využívá zejména cvičný byt, pracoviště speciálního pedagoga, tělocvičnu a školní hřiště a další prostory školy.

Zájmové kroužky při ŠD:

Míčové a pohybové hry - 1.- 2.třída

Míčové a pohybové hry - 3.- 5.třída

Šikovné ručičky - 1.- 2.třída

Hudebně pohybové činnosti - 1.-2. třída

Vaření - 3. - 5. třída

Ruční práce - 3. - 5. třída