Školská rada

Školská rada byla zřízena Městem Votice při základní škole ke dni 1. 11. 2016.

Zřizovatel rozhodl zřídit školskou radu s počtem šesti členů, dva členy jmenuje Rada města Votic, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy pedagogičtí pracovníci.

Funkční období školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 


Dle §168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

.................................................................................................................................................................................................

Členové školské rady:

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

E-MAIL 

Zuzana Tůmová - PŘEDSEDKYNĚ

zástupce zákonných zástupců žáků                     

zutumova@seznam.cz

 

Mgr. Jana Špačková - MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

zástupce zřizovatele

jana.spalenkova@gmail.com

Mgr. Jiří Boršovský

zástupce pedagogů

borsovskyj@zsvotice.cz

Mgr. Jaroslava Čalounová 

zástupce pedagogů 

calounovaj@zsvotice.cz

 

Ing. Alena Procházková

zástupce zákonných zástupců žáků

alenamask@seznam.cz

Mgr. Jaroslava Ptáčková

zástupce zřizovatele 

jaroslava.ptackova@votice.cz